Ne pranojmë mënyra të ndryshme pagese për blerjet në internet, duke përfshirë kartat e kreditit (Visa, MasterCard, American Express), PayPal dhe porta të tjera të sigurta të pagesave në internet. Mund të zgjidhni opsionin e preferuar të pagesës gjatë procesit të arkëtimit.